GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu/klubu (SK/TJ) (dále jen „Správce“),

Fudoshinkai z.s

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje:

1. jméno a příjmení, 2. datum narození, 3. adresu místa pobytu, 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 příslušnému sportovnímu Svazu,
 příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
 Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6),
169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
 příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

 vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,  identifikace na soutěžích,
 žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub) moje

1. fotografie, 2. videa, 3. zvukové záznamy, 4. sportovní výsledky

za účelem

 marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 prezentace na webu,
 prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

1. telefonní číslo, 2. e-mail, 3. rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
 příslušnému sportovnímu Svazu,
 příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,
 výkonnému výboru ČUS.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
 mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.