Kendó - cesta meče

,,Kendo‘‘ má vycvičit lidský charakter uplatňováním zásad ,,katana‘‘.
kendo1.jpg
Cílem KENDO je:

  • formovat mysl a tělo,
  • zušlechťovat silného ducha
  • správným a přesným cvičením usilovat o zdokonalení se v umění kendo,
  • ctít lidskou laskavost a čest,
  • stýkat se s ostatními s upřímností a vždy usilovat o zušlechtění sebe sama.

Takto bude člověk schopen milovat svou zemi a společnost, přispět k rozvoji kultury a napomoci míru a štěstí mezi všemi lidmi.
kendo2.jpg
Kendó jak jej známe, se zrodilo asi před 200 lety, kdy byl bambusový meč shinai určen k výcviku dávného válečnického umění meče. V 16.století, v době, kdy Japonsko zachvátily celonárodní občanské války o následnictví, byla technika ovládání meče otázkou života a smrti. Válečníci byli cvičeni k tomu, aby zacházeli s mečem, jako by byl jejich prodlouženou paží. Dřevěné meče se často používaly k výcviku. Nakonec se ustálila pravidla pro zacházení s mečem, jež se nazývaly "katy" a jsou základními formami kendó. Mezi válečníky bylo mnoho vynikajících šermířů, kteří založili vlastní školy, jichž bylo v historii asi 600. V období válek bylo jejich hlavním úkolem zabít protivníky. Proto byli válečníci bushi cvičeni usmrcovat okamžitě, aby nezpůsobovali zbytečné utrpení. Taková byla etika boje s mečem. Pro ovládnutí kendó byly katy vždy velmi důležité. Avšak jejich pouhé kombinace nestačí k osvojení si techniky, jež vyžaduje čelit všem situacím v boji s mečem. Taková cvičení napomáhala k jistému zacházení s bambusovými meči shinai a větší rychlosti sebeobrany. Dnešní vyznavači kendó cvičí nejdříve s bambusovými meči a učí se katy při použití pravých nebo dřevěných mečů.
kendo3.jpg

Zápasy v kendó

Pomocí kendó se učíte vidět vlastníma očima, reagovat okamžitě na události a utvářet si rychlé soudy. V zápasu kendó pozorujete svého protivníka, rychle reagujete na jeho pohyby a chápete se příležitosti k útoku vedeném vaší myslí. Duchovní oko je otevřeno jedině srdcem, díky němu a dlouhému výcviku , podobně jako v případě odříkavosti, jež ukládá Zen . Některé ze základních prvků zápasů kendó jsou uvedeny níže , abyste mohli pochopit hloubku filozofie usilující odhalit tradiční způsob boje válečníků buši.
kendo4.jpg

Pozice

Proti svému protivníkovi můžete zaujmout jakoukoli pozici. Žádná vás neubrání sama o sobě, pokud nevyužijete své odvahy: Zápas kendo je definitivně určen poměrem duchovních sil vašich a vašeho protivníka.
kendo5.jpg

"KIAI"

Mít plný kiai v kendó znamená být naplněn duchem od hlavy až k patě. Je třeba soustředit všechnu sílu do břicha, to však neznamená pouhé jeho napnutí . Nejde o neúčinné pokřikování na vašeho protivníka , je třeba zharmonizovat vaši sílu a mysl do úplného souzvuku.
kendo6.jpg

"MA-AI", Vzdálenost a načasování

Přesný význam ma-ai, ,,udržení rozestupu" v kendó se týká (1)vzdálenosti a (2) načasování. (1) Každý zápasník kendó má svůj vlastní ma-ai čili vzdálenost od svého protivníka pro útočné a obranné akce. Výhoda ma-ai spočívá v tom, že můžete protivníka vylákat ze zamýšleného odstupu a udržovat ho ve vzdálenosti pro vás výhodné. Vaším úkolem je být co nejdále od svého protivníka a zároveň si jej udržovat blízko. (2)V kendó je stejně důležité vystihnout dobu výpadu.Znamená to zastihnout protivníka ve chvíli, kdy není ostražitý a plně se nesoustředí. A také využít slabosti lidské mysli, jaká může být chvilkově odhalena u soupeře. Ma-ai tedy znamená sledovat chvilková přerušení akcí vašich a vašeho soupeře.
kendo7.jpg

Útok a obrana

Celková harmonie a koordinace pohybů těla a duševních reakcí je možná pouze po tvrdém tréninku. Každý útočný pohyb musí být okamžitě doprovázen jedním obranným a každá obranná pozice musí být schopna změnit se v útočnou na rychlý podnět. Je to ve skutečnosti schopnost dvojího rozhodnutí : v jedné vteřině se prosadit a opět stáhnout. Tajemství tkví ve výpadu na protivníka rychlostí blesku. Začátečníkům se při zápase často stává, že se ocitnou mimo duševní koncentraci, nesoustředí se na pozici či na akci. Ve cvičení je právě důležité nenechat se za žádných okolností vytrhnout z duševní koncentrace. Nesoustředěnost na pozici nebo na akci je zaviněna nedostatečným tréninkem. Může to být také známkou zanedbání cvičení duševní bdělosti. Mířený úder často mine svůj cíl, což musí okamžitě vyvolat nový krok. Zápas kendó je sérií akcí útočných nebo obranných a vyžaduje nepřetržitou koncentraci mysli. To ovšem neznamená napadat protivníka jen z poloviny a šetřit si sílu. Naopak každý pokus musí být proveden plnou silou se snahou, aby byla příští akce co nejútočnější. Kendó znamená skutečně ustavičně cvičit soustředěnost mysli a těžko se dá osvojit slovním výkladem. Filozofie kendó se dociluje pouze prostřednictvím těla . Je to vlastně celý život trvající výcvik,mnohými provozovaný až do 70.-ti ba i 80.-ti let.
kendo8.jpg

Historie KENDÓ

kendo9.jpg
Kendó – cesta meče. Šermování v Japonsku vychází z technik použití obouručního meče, který používal japonský válečník samuraj. Název Kendó je používán relativně krátkou dobu a vyjadřuje spojení spirituální disciplíny se šermířskými technikami. Nejprve byl v Japonsku používán dvoubřitý rovný meč a to v období vlády čínské dynastie Sui ( 589-619) a na počátku dynastie Tang (618-907). V 9. století (období Heian) se začal používat jednobřitý zakřivený meč. Ustanovením šógunátu Kamakura (1185-1332) a vzestupující moc a síla vojenské aristokracie přispělo významnou měrou k rozšíření obliby a nutnosti šermířských technik. Období Muromachi (1333-1568) pak zaznamenalo ohromný nárůst různých šermířských škol za účelem výuky boje mečem a předávání rodinných tradic. V té době měla totiž téměř každá aristokratická rodina vlastní šermířskou školu. Do té doby se datuje i vznik školy Itto ryu, která měla největší vliv na podobu dnešního Kendó. Za jejího zakladatele je považován ITO Ittosai Kageshige. Od roku 1467 do roku 1600 (válka Ónin) bylo japonské souostroví zmítáno občanskými válkami a výuka Kenjutsu se stala nezbytnou pro přežití. Mezi nejznámější šermíře té doby jsou řazeni TSUKAHARA Takamiki-Bukuden, YAGYÚ Munenori, ARAKI Mataemon a v neposlední řadě MUSASHI Miyamoto. Nastolením shogunátu Togukawa (1600-1867) přineslo především sjednocení celé země a tím i ukončení občanských válek. Nastolený mír měl za následek úpadek Kenjutsu, jelikož v období již nebylo přežití podmíněno schopnostmi ovládat meč. Naopak došlo k velkému nárůstu významu konfucianismu, tradičnímu náboženství Shintó a Buddhismu, především pak Zenu. Kenjutsu si však ponechalo svůj význam pro cvičení a rozvoj ducha a těla. Z této doby je známo přibližně 200 škol Kenjutsu. Ve školách Kenjutsu se k výuce používalo většinou bokutó (dřevěný meč), avšak počátkem 18.století se objevují první snahy o vytvoření ochranných prvků, které by zabránily zraněním nebo případné smrti.
kendo10.jpg
V této době NAKANISHI Chuta vynalezl ochranu těla, ale i cvičný meč - shinai, který byl vytvořen z bambusových štěpin v látkovém obalu. To přineslo možnost nacvičovat kenjutsu s plnou silou a zájem o Kenjutsu vzrůstal.
kendo11.jpg
Po restauraci Meiji (1868, období Meiji 1868-1912) došlo opět k úpadku zájmu o Kenjutsu. Ovšem již v roce 1879 zavedla japonská policie ve svých řadách povinnou výuku Kenjutsu a roku 1895 vznikla Celojaponská společnost bojových ctností ( Dai Nihon Butokukai) za účelem povzbudit a podporovat Kenjutsu a ostatní japonská bojová umění.
kendo12.jpg
Roku 1911 došlo ke začlenění Kenjutsu do výukových osnov na nižších středních školách za účelem rozvoje fyzické zdatnosti. Roku 1912 se sešli přední zástupci tehdejšího Kenjutsu a z jejich jednání vyplynul záměr vytvořit základní formu výuky společnou pro všechny, jejímž základem by byly kata předních škol Kenjutsu.
kendo13.jpg
Tím byly položeny základy Kendó. Roku 1939 bylo Kendó zavedeno jako samostatný předmět do japonského školství a to již od druhého stupně základních škol. Pohromou pro Kendó a ostatní bojová umění byl konec druhé světové války, kdy vítězná americká strana rozhodla o zakázání všech forem militantního výcviku.
kendo14.jpg
Ovšem již rok 1952 přinesl vznik Zen Nihon Kendó Renmei ( Celojaponská federace kendó) a od roku 1957 se Kendó opět vrátilo do japonských škol. Roku 1970 vznikla Celosvětová federace Kendó (International Kendó Federation) a jejím hlavním cílem je celosvětově propagovat kendó.

(Překlad z japonského originálu: 2001© KENKEN Production a Radek Lanc)