Obchodní podmínky a Reklamační řád

I.Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi subjektem "Mgr. Barbara ŠTREJNOVÁ –potřeby pro bojová umění - E FUDO", IČ: 00974943 (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující"). Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající
• Prodávajícím je subjekt "Mgr.Barbara ŠTREJNOVÁ – potřeby pro bojová umění- E FUDO", IČ: 00974943, DIČ: CZ 7254111348 se sídlem Zavadilka 2504, 37005 Č.Budějovice, zabývající se prodejem potřeb pro bojová umění a sporty. Číslo účtu: 2000312759/2010 – Fio banka.
Adresa a údaje Výdejního místa s prodejem: IČ: 1008384721, Zavadilka 2504, 37005 Č.Budějovice
Kupující
Kupujícím je spotřebitel.
• Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č . 40/1964 sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 sb., O ochraně spotřebitele, oba v platném znění s předpisy s nimi souvisejícími.
Kupní smlouva
• Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webových stránkách.
Kupní smlouva vzniká:
• 1.) odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím při dostupnosti – a) skladem, b) do 3 dnů a c) do 10 dnů. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
2.) odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím a potvrzením mailové Zprávy o upřesnění nabídky produktu zaslané prodávajícím zákazníkovi při dostupnosti - d) do 4-5 týdnů (objednávka ze zahraničí) a e) do 3 měsíců (výroba na zakázku).
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www. fudoshinkai-cb.cz/eshop je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
II. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 sb., O ochraně osobních údajů v platném znění. Souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
III. Výdej zboží a otevírací doba
Zboží je možno vyzvednout na Výdejním místě s prodejem po tel. dohodě na čísle +420775089149 v Po od 17,00 – 18,30 hodin a nebo v Pá od 16,00-17,00 hodin.
Objednávky přes internetový obchod na adrese www.fudoshinkaicb.cz/katalog po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

IV. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny, mimo zboží s dostupností do 4 -5 týdnů (objednávka ze zahraničí). U tohoto zboží je cena na webových stránkách uváděna v Kč orientační, přesná cena vzhledem k aktuálnímu kurzu měny, v které je zboží nakupováno je zaslána mailem k potvrzení a uzavření objednávky.
Slevy:
Oddílové slevy .Oddílová sleva 5% je poskytována organizacím, které nakoupí jednorázově nad 5000 Kč.
V. Objednávání a dostupnost zboží
Dostupnost zboží: záleží na tom, zda je zboží na skladě Výdejního místa s prodejem
První varianta - pokud je zboží na skladě výdejny, je možné ho zakoupit bez objednávky po telefonické rezervaci. Nebo objednat se zasláním, doba dodání je pak zpravidla do druhého až třetího dne. Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne je do 13:00 hodin.
Druhá varianta – pokud zboží není na skladě výdejny (dostupnost do 10 dnů), je nutno ho objednat, pak termín jeho dodání bude cca do 10 pracovních dnů.
Třetí varianta – pokud zboží není na skladě (dostupnost 4-5 týdnů) a objednává se v zahraničí, pak termín jeho dodání bude stanoven na základě potvrzené objednávky - Zpráva o upřesnění nabídky produktu a uhrazené zálohové faktury. Objednávky se uzavírají k 27. dni v měsíci.
Čtvrtá varianta – speciální zboží se vyrábí na zakázku, a je dodáváno do 3 měsíců od uhrazení zálohové faktury.
Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
V případě , že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběmi smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího formou emailové Zprávy o upřesnění nabídky produktu.
Objednávat zboží je možno těmito následujícími způsoby:
• prostřednictvím elektronického obchodu na www. fudoshinkai-cb.cz/eshop (dále jen “e-shop”)
• osobně na Výdejním místě s prodejem
• nebo telefonicky na čísle: 775089149 (s potvrzovacím mailem)
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.
VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
• Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč . zákona odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě , že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč . zákona). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.
• Kupující spotřebitel může odstoupit od smluv, pokud je to výslovně ujednáno. Nemůže odstoupit od smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem)
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů , porušil-li spotřebitel jejich originální obal
e) na dodávku novin, periodik a časopisů
f) spočívajících ve hře nebo loterii

Kupující smí zboží vyzkoušet (např. kvůli velikosti), ale zboží nesmí být použité (např. na tréninku), vyprané a nebo jinak znečištěné.
Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci! Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě , doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč . zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.
Rozpor s kupní smlouvou
• V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou,má kupující právo na to,aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou nebo opravou věci. Není-li takový postup možný,může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
To neplatí,pokud kupující před převzetím věci v rozporu s kupní cenou věděl nebo rozpor sám způsobil.Rozpor z kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

VII. Platební podmínky
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a) platba v hotovosti ve Výdejním místě s prodejem
b) platba předem bankovním převodem – č.ú. 2000312759/2010 – Fio banka.
c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
VIII. Dodací podmínky
Osobní odběr:
• Zboží může převzít kupující ve Výdejním místě s prodejem.
Česká pošta:
• Zboží je zasíláno kupujícímu Českou poštou
• Zboží bude expedováno Českou poštou Balíkem do ruky do 24 hodin. V okamžiku, kdy podáme balík na poštu obdržíte SMS o podání a předpokládaném doručení. Pokud zákazník nebude zastižen na adrese, balík se vrací zpět na dodací poštu, kde zůstává 5 pracovních dní a poté je vrácen na adresu firmy E FUDO. Stav zásilky můžete sledovat na www.cpost.cz kde zadáte číslo balíku, které jste obdrželi emailem při expedici vaší zásilky.
• 2) 1.U objednávek, kde zboží nebo jeho část není skladem a je nutné ho objednat (platí dodací lhůta 4-5 týdnů), bude zákazník kontaktován telefonem maximálně 2x a bude dohodnut další postup. Při nezastižení zákazníka telefonem, bude kontaktován emailem + SMS. Pokud se zákazník s námi nespojí do 48 hodin, bude objednávka automaticky zrušena. Storno bude zasláno emailem i SMS.
• 3) Při jakýchkoliv dotazech nás kontaktujte na 775089149 a nebo na ebudoinfo@gmail.com
Poštovné po České republice:
• Poštovné a Dobírka
Poštovné na dobírku činí 125,- Kč za jeden balík maximální váhy 30 kg.

IX. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.
X. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2012.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Reklamační řád:
Na veškeré zboží je poskytována záruka 2 roky (nevztahuje se na běžné opotřebení, špatné používání, nebo mechanické poškození zákazníkem).
Vrácení nebo výměna zboží:
Pokud zákazník obdrží zboží, které mu nebude vyhovovat velikostí nebo střihem, má právo toto zboží vyměnit za jiné nebo vrátit do 14 dní.
• Vrácené zboží nesmí být použité nebo prané (trénink, nošení apod) a musí být vráceno v původním obalu.
• Zboží musí být zasláno na sídlo firmy E FUDO obyčejným balíkem (ne dobírka).
• Pokud si zákazník nepřeje výměnu zboží, budou mu vráceny peníze na bankovní účet či složenkou.

E FUDO